Wielowymiarowa Tożsamość: Interdyscyplinarne spojrzenie na badanie tożsamości – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Skip to main content
Zakończenie I tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie II tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie III tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie przedłużonej tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie V Tury Rejestracji
dni
h
min
s
Do konferencji pozostało
dni
h
min
s

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe dla naukowców, doktorantów, studentów, pracowników oraz pasjonatów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wystąpienia ustne
• publikacja artykułów
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia
• uczestnictwo w formie zdalnej

“Wielowymiarowa Tożsamość: Interdyscyplinarne spojrzenie na badanie tożsamości” to interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, która skupia się na badaniu tożsamości z różnych perspektyw. Rozmaite sposoby definiowania, wskazywania i formułowania tożsamości, funkcjonujące w różnorodnych dyskursach stanowią inspirujący temat do refleksji i badań naukowych.

Podczas Konferencji spojrzymy na pojęcie tożsamości pod kątem kulturoznawczym, socjologicznym, psychologicznym, literaturoznawczym, a także antropologicznym. Spróbujemy zdefiniować pojęcie tożsamości, przedstawimy rodzaje tego zjawiska i odpowiemy na wiele pytań, takich jak: Co składa się na pojęcie tożsamości? Co decyduje o tożsamości człowieka? Jak budować tożsamość dziecka?

W związku z szerokim spojrzeniem na tożsamość organizatorzy proponują refleksję nad takimi zagadnieniami, jak:
– teorie tożsamości – prezentacja różnych koncepcji tożsamości (np. tożsamość jednostkowa i zbiorowa, tożsamość kulturowa, tożsamość narodowa);
– język i tożsamość – analiza roli języka w kształtowaniu tożsamości jednostki lub/i grup społecznych (np. badanie dialektów, języków mniejszościowych);
– kultura i tożsamość – badanie związku między tożsamością a kulturą (wpływ tradycji, obyczajów, ideologii na tożsamość jednostki lub grupy);
– tożsamość w kontekście społecznym – badanie wpływu grup i norm społecznych na tworzenie, rozwijanie i wyrażanie tożsamości;
– różnorodność i inkluzywność tożsamości – dyskusja na temat wyzwań związanych z różnorodnością tożsamości.

Konferencja stanowi okazję dla przedstawicieli nauki, badaczy oraz praktyków z różnorodnych dziedzin do spotkania się i wymiany wiedzy, doświadczeń oraz perspektyw dotyczących tożsamości. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w dyskusjach na ten ważny i szeroki temat.

Tytuł wystąpienia:

Tożsamość w świecie wielokulturowym

prof. dr hab. Anna Śliz Katedra Socjologii, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Tytuł wystąpienia:

Tożsamość jako kategoria humanistyczna

dr hab. Piotr Magier Katedra Pedagogiki Ogólnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tytuł wystąpienia:

„Jak cię widzą, tak cię piszą” – tożsamość między słowem i obrazem

dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCSInstytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejdr hab. Piotr MagierKatedra Pedagogiki Ogólnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr hab. Elżbieta Marciszewska, prof. UAMZakład Teorii i Badań Praktyk Społecznych, Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniuprof. dr hab. Anna Śliz, Katedra SocjologiiInstytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Barbara ForysiewiczZakład Kulturoznawstwa, Instytut Badań nad Kulturą, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdańskidr Agata KustoKatedra Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Termin
Opis
29 sierpnia 2023 r.
Zamknięcie I tury rejestracji
10 października 2023 r.
Zamknięcie II tury rejestracji
9 listopada 2023 r.
Zamknięcie III tury rejestracji
16 listopada 2023 r.
Termin zgłoszenia streszczeń wystąpień
24 listopada 2023 r.
Termin wydarzenia
Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Wielowymiarowa Tożsamość: Interdyscyplinarne spojrzenie na badanie tożsamości”
4 grudnia 2023 r.
Nadsyłanie rozdziałów
Nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
28 czerwca 2024 r.
Wydanie monografii
Wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 4 grudnia 2023 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
29 sierpnia 2023 r. - Zamknięcie I tury rejestracji
10 października 2023 r. - Zamknięcie II tury rejestracji
9 listopada 2023 r. - Zamknięcie III tury rejestracji
16 listopada 2023 r. - Termin zgłoszenia streszczeń wystąpień
24 listopada 2023 r. - Termin wydarzenia
Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Wielowymiarowa Tożsamość: Interdyscyplinarne spojrzenie na badanie tożsamości”
4 grudnia 2023 r. - Nadsyłanie rozdziałów
Nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
28 czerwca 2024 r. - Wydanie monografii
Wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 4 grudnia 2023 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Termin rejestracji
Opłata za udział
Publikacja rozdziału w monografii
20.07.2023 r. – 29.08.2023 r.
349 zł**
+349 zł***
30.08.2023 r. – 10.10.2023 r.
399 zł**
+349 zł***
11.10.2023 r. – 9.11.2023 r.
449 zł**
+349 zł***

*opłatę rejestracyjną oraz za rozdział w monografii należy uiścić w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji uczestnictwa w Konferencji, jednak nie później niż 14 dni przed wydarzeniem. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z rejestracji.
**opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
***opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 349 zł.

Uczestnictwo w Konferencji obejmuje
Udział bierny
Udział czynny
Udział w obradach Konferencji
Certyfikat uczestnictwa w Konferencji
Prezentację zgłoszonego tytułu
Dyplom potwierdzający prezentację zgłoszonego tytułu
Materiały konferencyjne (książka z numerem ISBN)

Dane do wpłat

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin

NIP 946-26-49-975

Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307

Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:

– uczestnictwa bierne/czynne – 1TOŻ udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – 1TOŻ udział+rozdział Imię i nazwisko

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu.

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych (tj. nazwa, adres oraz NIP) na adres w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności.
Faktury są wystawiane wyłącznie na mailową prośbę uczestnika. Tylko tak dokonane zgłoszenie powoduje przesłanie faktury drogą elektroniczną. W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

Wystąpienia ustne

Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy w dokumencie o rozszerzeniu „*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz „*.pdf” do dnia 7 grudnia 2023 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „Nazwisko i Imię, 1TOŻ, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

Czas wystąpienia: 15 min.

Prezentacje mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy będą mogli dokonać wygłoszenia swojej pracy za pośrednictwem platformy internetowej. Uczestnicy otrzymają drogą mailową link do wydarzenia najpóźniej w dniu Konferencji.

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:

• abstrakty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 16 listopada 2023 r.,

• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,

• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,

• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,

• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?

– należy opisać zakres tematyczny opracowania,

– wymienić główne metody użyte w opracowaniu,

– wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,

– podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne,

• wystąpienia ustne mogą mieć maksymalnie 3 autorów (istnieje możliwość odstępstwa, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego na adres i uzyskaniu jednoznacznej zgody Komitetu Organizacyjnego).

Informacje ogólne

W ramach uczestnictwa w wydarzeniu proponujemy Państwu możliwość opublikowania swoich prac naukowych w formie rozdziału w monografii naukowej (po publikacji prace będą dostępne w formie open access). Wydane monografie, spełniają kryteria uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego, a także są satysfakcjonującym sposobem przedstawienia swojej wiedzy.

Wydawca publikacji:

Monografia zostanie wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL, które zostało ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r., który dostępny jest >>tutaj<<.

Zgłoszenie rozdziału:

• w formularzu rejestracji uczestnictwa należy zaznaczyć deklarację chęci opublikowania rozdziału w monografii naukowej;

• przekazać podczas wydarzenia lub dostarczyć do biura Fundacji TYGIEL (ul B. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin) oświadczenie autorów z oryginalnymi podpisami wszystkich współautorów pracy oraz takim samym tytułem jaki został podany w przesłanej wersji elektronicznej. Na kopercie proszę dopisać nazwę wydarzenia. (druk Oświadczenia Autorów do pobrania >>tutaj<<);

• przesłać mailowo na adres rozdział zgodny z ustalonym wzorem formatowania: przypisy dolne; (UWAGA, prosimy o korzystanie z aktualnej wersji do pobrania >>tutaj<<);

• uwzględnić ewentualne wskazówki edytorskie i techniczne wskazane przez Organizatora.

Autorzy są zobligowani do przesłania pracy zgodnie z datą podaną na stronie wydarzenia w zakładce Terminy. W przypadku wystąpienia opóźnień w przygotowaniu rozdziału, skutkujących nieprzesłaniem rozdziału w terminie, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy w celu podjęcia indywidualnych ustaleń. Niedotrzymanie terminu może spowodować opóźnienie w publikacji.

Uczestnicy zdalni otrzymają drogą mailową link do platformy internetowej najpóźniej w dniu wydarzenia.

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Wystąpienie online nie jest łatwe i często bywa stresujące nawet dla profesjonalistów. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa kilka wskazówek, których wdrożenie pozwoli na jeszcze bardziej owocny udział poprzez zwiększenie komfortu osoby prezentującej jak i pozostałych uczestników.

Zachęcamy do zapoznania się z >>tym<< materiałem, który jest dostępny także w zakładce Pobieranie.

Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz rejestracji uczestnictwa.

Przedłużona tura rejestracji trwa do 15 listopada 2023 r.
Rejestracja uczestnictwa w Konferencji -> kliknij tutaj

Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienie ustne są zobligowani zarejestrować jego tytuł i abstrakt w formularzu rejestracji tytułów i abstraktów.
Rejestracja tytułów i abstraktów wystąpień -> kliknij tutaj

Rejestracja uczestnictwa -> kliknij tutaj

Rejestracja tytułów wystąpienia i abstraktów > kliknij tutaj

  Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

  e-mail:

  tel.: 733 933 ...

  ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin

  NIP: 946-26-49-975
  REGON: 061730828
  KRS: 0000524667

  Konto bankowe PL – mBank:
  70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
  EUR account: PL02 1140 2004 0000 3312 1237 8057
  USD account: PL08 1140 2004 0000 3712 1253 7124